Arkivtjänster

Välkommen till Arkivtjänster 
- för museer, föreningar, arkiv och andra som behöver en extraresurs.


Fint! Men vad står det.....?*


Det finns så många gamla bevarade handskrivna dokument. Insamlade gårdsarkiv, fastebrev, testamenten, utdrag ur domböckerna, gamla brev och uppteckningar, kartor… dokument som inte bara handlar om det som exakt står, utan som också rymmer kunskap om världen som den såg ut då de kom till.

På många ställen har man skannat eller fotograferat dokument så att de kan göras tillgängliga för en större allmänhet, till exempel genom att bilderna läggs ut på nätet. Men det räcker inte alltid med det – man måste ju även kunna läsa det som står. Och om man kan tyda bokstäverna måste man också förstå betydelsen av ord som inte längre används, och kontexten de skrevs i.

Dokumenten behöver inte heller vara särskilt gamla innan de blir svåra att läsa, för förmågan att tyda handskriven text, vanlig skrivstil, blir allt mindre i samhället.

Jag vänder mig i första hand till muséer, arkiv och andra som behöver en extra hjälpande hand då tid och personal inte räcker till. Jag kan erbjuda renskrift av era handskrifter som en tjänst ni köper in mot faktura. Ni behöver inte anställa någon och ni kan välja hur stor kostnaden får bli. Jag kan också utföra arkivforskning i digitaliserat material som kyrkböcker, domböcker med mera om ni till exempel söker uppgifter om en person, en by eller ett ämne.

Ni kan välja hur ni vill ha uppgifterna presenterade i flera steg. Om det gäller ett forskningsuppdrag kan ni få resultatet som källangivelser med kort beskrivning. Jag kan i nästa steg göra en exakt avskrift av dokumentet eller delar av det. Texten kan också tolkas till moderniserad svenska för att vara lättare att läsa, antingen bara med moderniserad stavning eller med helt modernt språk. ytterst kan jag skriva en berättelse utifrån originaltexten, till exempel om det gäller ett tingsprotokoll eller utdrag ur husförhörslängder eller dödböcker och så vidare. Berättelserna kan användas i broschyrer, som artiklar i tidskrifter eller i utställningstexter.

Privata dokument
Jag kan också ta emot uppdrag av privatpersoner, ni som kanske har ett gammalt gårdsarkiv, brev eller andra ärvda dokument som ni inte kan läsa. Fotografera eller skanna dem och skicka på mail eller via annan filöverföring.


Hur går det till?
Ni är välkomna att kontakta mig i kontaktformuläret på första sidan eller på mail: amnils(at)gmail.com med en förfrågan.
Innehar F-skatt. Faktura med betalningsvillkor 10 dagar.

Exempel på onlinearkiv: Domböcker från 1500-tal till 1800-tal; mantalslängder; jordeböcker; tiondelängder; bouppteckningar; kyrkoarkiv - husförhörslängder, dödböcker, födelseböcker, vigselböcker, kyrkans räkneböcker, mm; fastighetshandlingar; karthandlingar; Älvsborgs lösen; Militaria som ex. mönsterrullor; med mera.
*Samma dagh komme för Rätta


Och så ett exempel. Utdrag ur dombok från Ljusdals Tingslag 1689:


Exakt avskrift:
Soldathen Oloff Swensson och Lars Ollsson i Storhaga an-
klagades aff Oloff Ollsson i Staffsätra att the ho-
nom i hans gård med mÿckett hugg öfwer fallitt hadhe dz
14: Octobr. 688 och när Oloff Ollsson wille att
wittnen skulle dheras Eedh afläggia tillstodo Såldaterne
sin giärning effter dher ransakan och Sÿn der öfwer
hållin war.
Med modern stavning:
Soldaten Olof Svensson och Lars Olsson i Storhaga anklagades av Olof Olsson i Stavsäter att de honom i hans gård med mycket hugg överfallit hade den 14 oktober 1688 och när Olof Olsson ville att vittnen skulle deras ed avlägga tillstod soldaterna sin gärning efter där rannsakan och syn däröver hållen var.
På (någorlunda) modern svenska:
Olof Olsson i Stavsäter anklagade soldaterna Olof Svensson och Lars Olsson i Storhaga för att med mycket våld ha överfallit honom i hans gård den 14 oktober 1688, och när Olof Olsson ville kalla in vittnen, erkände soldaterna sin gärning efter att rannsakan och utredning gjorts.Om mig:


Jag har en bakgrund inom museivärlden och har jobbat med i stort sett alla på ett museum förekommande arbetsuppgifter men mest bildarkiv och med att renskriva museets samling av gårdsarkiv. Jag har två filosofie kandidatexamina, dels i Historia från Mittuniversitetet och dels i Konstvetenskap från Uppsala Universitet och har för övrigt läst universitetskurser i bl a
Latin och Paleografi.

Jag har ägnat mer än trettio år åt släkt- och bygdeforskning och håller regelbundet kurser i ämnet. Jag jobbar som frilansjournalist med historia som specialitet. Jag har bland annat skrivit många artikelserier för lokaltidningar om händelser hämtade ur domböckerna från 16 – 1800-talen. 

Varmt välkommen att kontakta mig via kontaktformuläret på första sidan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar