13 mars 2015

Hemskt (1743)

Den 1 september 1743 hände den här hemska saken i Ljusdals socken, avskrivet ur dödboken:Afl. Soldat Hans Klubbas och hustru Anna Jonsdotters 2nne söner, den äldre Jonas, 8 år och 4 månader gammal, den yngre Nils, 5 år och 7 månader gammal, som bägge på en gång drunknade i Ede Strömmen, af tilfälle at de fölgt sin moder dit, til en qwarn, och då hon gått ett ärende tilbaka til Båten, lemnade dem sittiande på qwarnbron, hade de bägge under hennes frånwaro kommit i Strömmen utan at någon kunde weta huru det burits til. Blefwo straxt bägge döde igenfundne. 

Ur Död- och Begravningsboken för Ljusdal 1743 (F:1 (1739-1791) sid 39.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar