27 juli 2012

Nästan poesi

Nu har jag börjat gå igenom mina Bjuråkersanor. De flesta har jag tagit ur Bjuråkers släktbok och nu är det dags att kolla upp var och en. Min farmors morfars morfarsfar hette Lars Larsson Orre och var soldat, enligt släktboken bosatt i Rönnebo, men då han dog bodde han i Änga fick jag veta nu. Och så hade han fått en sån fin dödsruna av en präst som formulerade sig så vackert: Afsked. soldat Lars Orre i Änga (Åld.bräckl. 10/1 - 13/1 - 88 år) Född uti denna församling antog han 1750 på sitt 23 år krigstjenst. År 1751 kallades han, jemte sina öfriga kamrater i sjuårakriget, der han delade, i likhet med de öfrige, om just icke Segrarens ära, likväl Soldatens alla mödor. Sedan Svenska armén lemnat sina lagrar på Tyska fälten åt Lehvald, Vedel, Werner eller Belling, återwände den till fäderneslandet, hwarföre ock denne stridsman 1762 återsåg sin födelsebygd. Efter några arbetscommenderingar till Carlskrona erhöll han, nära 30 år gammal i tjenst, afsked med underhåll. Trohet, stillhet, hjelpsamhet och en fast förtröstan på Gud voro dragen i hans caractaire. Han sörjes af en lefwande Son och en dotter.